Soovitame kõigil waldorfpedagoogika ja meie lasteaia huvilistel tutvuda alljärgnevate materjalide ning veebilehekülgedega:

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade ühendus

IASWECE – International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education Rahvusvaheline waldorflasteaedade ühendus

Kena artikkel R. Steineri elust ja tegemistest Eesti Antroposoofia seltsi kodulehel.

Rudolf Steineri Fond – R. Steineri artiklid, ütlused ja raamatud

Online Waldorfraamatukogu – R. Steineri loengud, mitmekesine valik artikleid ja raamatuid erinevatelt autoritelt, osa materjale allalaetavad

WECAN ehk Waldorf Early Childhood Association of North America poolt väljaantud raamatute müügikeskkond. Materjalid nii waldorfõpetajatele, -lastevanematele kui muidu pedagoogikahuvilistele. 

Kirjutised:

Neli isikupärast temperamenditüüpi
Pildimaailm meis ja meie ümber
Ära arenda mind, ma arenen ise - Emmi Pikleri kasvatusteooria
Soovitusi kohanemisprotsessi rahulikuks kulgemiseks lasteaias
Mida lapsed vajavad -Peter Lang
Uni - Helle Heckmann
Väiksekesed - Helle Heckmann
Rudolf Steineri meeleõpetus
Raamatud:

(kui raamat on läbi müüdud saab seda laenutada raamatukogust või ka lasteaiast):


Waldorflasteaed tänapäeval

Marie Luise Compani ja Peter Lang

Tänapäeval käivad paljud lapsed lasteaedades ja koolides ning elavad nüüdisaegsetes majades, neil on piisavalt süüa, tagatud on arstiabi ja nad kasvavad turvalises ja südamlikus keskkonnas. Siiski elavad paljud lapsed keskkonnas, kus puudub mõttekas orientiir, nende individuaalne areng on alla surutud ja takistatud. Lapsi ümbritseb vägivald, ahnus, egoism ja ükskõiksus. Takistatakse nende liikumisrõõmu, manipuleeritakse fantaasiajõududega, nad ei saa oma kõneoskusi täielikult välja arendada. Paljud lapsed kannatavad stressi, närvilisuse, hirmu, kuulmishäirete, unehäirete ja allergiate all.
Käesoleva raamatu kogutud artiklid püüavad kirjeldada lapse elementaarseid põhivajadusi ja nendest ideedest lähtudes suunata lugejat mõtteka ja tervislikult mõjuva kasvatuse elluviimisele. Ühtlasi viitavad autorid ohtudele lapse arengus, mille hulka kuuluvad varase lapsepõlve „kiirendamispedagoogika” (mida varem, seda parem) kahjulikud mõjud, kooliminekuea langetamine, lasteaia kooliks muutmine, ja pakuvad tervendavaid alternatiive.
Laste aeg – laste aed

Monika Gustavson

Raamatu autor Monika Gustavson annab oma õpingu-töökogemusele ja lugemusele toetudes elava ettekujutuse waldorflasteaia pedagoogilistest lähtepunktidest ja tegevustest. Raamat pakub rikkalikult mõtteid ja näiteid, kuidas kujundada nii lasteaed kui ka pedagoogiline töö selliseks, et see aitaks kaasa lapse igakülgsele ja tasakaalustatud arengule. Käsitlemist leiavad kõik olulisemad valdkonnad, mida väikese lapse loomuse, tema hingeliste ja kehaliste vajadustega seoses waldorfpedagoogikas silmas peetakse. Teksti illustreerivad pildid Tallinna Ilmapuu waldorflasteaiast.


Neli temperamenti pedagoogikas ja enesekasvatuses

Helmut Eller


Helmut Elleri raamat viib meid põnevasse ja elulisse temperamentide maailma. Autor käsitleb temperamendiõpetust ning selle rakendamisvõimalusi pedagoogikas, enesekasvatuses ja inimsuhetes erinevatest ja tihti ka ootamatutest vaatenurkadest. Lisaks põgusale ajaloolisele tagasivaatele on raamatus viiteid ka temperamendifenomeni inimeseõpetuslikele alustele. Põhitähelepanu on suunatud eelkõige pedagoogilis-kasvatuslikele küsimustele, sest erineva temperamendiga laste õige kohtlemine ja nende ühekülgsuste harmoneerimine on õpetajate ning lastevanemate üks olulisemaid kasvatuslikke ülesandeid, mille juures ei saa puududa ka vältimatu enesekasvatuslik aspekt. Raamatu suureks väärtuseks on autori elav esitusviis, värvikad kirjeldused ja rohked praktilised nõuanded.


Lapse kasvatamine

Rudolf Steiner


Kogumik „Lapse kasvatamine” sisaldab Rudolf Steineri pedagoogikaalaseid tekste erinevatest ajajärkudest, alates esimesest publikatsioonist kuni viimase õpetajatele peetud kursuseni. Valitud tekstid annavad ülevaate waldorfpedagoogika vaimuteaduslikest alustest, seosest erinevate ajastute kasvatusideaalide ja -meetoditega, samuti läbilõike metoodikast ja kasvatuslikest põhimõtetest.

Raamat sobib nii lastevanematele esmaseks tutvumiseks waldorfpedagoogika olemusega kui ka süvendavaks lugemiseks õpetajatele.

Laps. Meditsiinilis- pedagoogiline nõuandja

Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler


* Lapseea haigused
* Nõuanded koduseks raviks
* Haiguste mõttest
* Haiguste ennetamine
* Vaktsineerimised
* Esimesed elukuud
* Imikust väikelapseks
* Toitumine ja retseptid
* Sobilikud meelemuljed
* Laps ja tema ümbrus
* Tervisekasvatus
* Kuidas õpitakse kasvatama?
* Motiveerimine ja karistamine
* Mängud ja mänguasjad
* Lasteaia- ja kooliküpsus
* Kooliprobleemid
* Temperamendid
* Religioosne kasvatus
* Seksuaalne kasvatustöö
* Sõltuvuse ennetamine
* Meediapedagoogika
* Ravimid ja hooldusvahendid
* Register
* Kirjandussoovitused

Lapsed on meie külalised

Jirina Prekop, Christel Schweizer


On imetlusväärne, kui palju praegused vanemad oma laste teadliku kasvatamise nimel vaeva näevad: nad teavad, et nende praegused lapsed on tulevased täiskasvanud, kes saavad endale keerulise pärandi ja peavad olema tugevad, et see inimväärseks muuta.

Ometi teevad ka praegused lapsevanemad palju vigu. Kuid vigadeta ei ole arengut, probleemideta ei jõua lahenduseni.

Selle raamatu ülesanne on muuta vanemaid teadlikumaks ja teavitada neid sellest, mida omandab laps isiksuse arengu käigus esimese seitsme eluaasta jooksul.

Roosi saladus on varjul õienupus.
Laul, mis leidis sõnad 

Ulla Laxén


Alla seitsmeaastaste laste maailm tundub paljudele meie seast mõistatuslikuna, sest täiskasvanuks saades oleme unustanud iseenda lapsepõlve, tollase unistuslikkuse ja ebateadlikkuse suure maailma asjadest. Meie tõtlikus ja asjalikus maailmas vajab oma eluteed alustav väike inimene teadmisi nii välises maailmas kui ka iseenda sisemuses toimuvast. Iga laps kannab endas laulu alget, rütmilisust, sisemist harmooniataotlust, et ühendada iseendas tervikuks isalik teadlikkus ja emalik hellus ning õrnusevajadus.

Ulla Laxén on loov, tundeergas ning suhtlusnõtke pedagoog, kes südame ja mõistusega on kaasa aidanud laste eripära mõistmisele ning püüdnud neid headuse ja armastuse abil juhtida iseendaks kasvamise teel.Tardunud pilk

Rainer Patzlaff


Autor räägib mitmest ja meile isegi ootamatust vaatenurgast, milline on televisiooni mõju. Ta ei peatu pikemalt sellel, mida seal näidatakse ja kuidas see mõjub, vaid kuidas taoline näitamine ja vaatamine ise mõjutavad inimese füsioloogilisi talitlusi. Nimelt siit ja mitte programmi sisust saab alguse televisioonisõltuvus. Viimaste aastakümnete põhjalikud uurimused on näidanud, et kui lubame lapsed teleri ette ega piira vaatamisaega, siis kahjustame nende kehalist, hingelist ja vaimset arengut nii sügavalt, et hiljem pole seda võimalik korvata. Raamat kutsub teleriga teadlikumalt ümber käima ning püüab vanematele ja kasvatajatele nähtavaks teha võimalikke ohtusid, mis on telerivaatamisega seotud.


Waldorf-lasteaed

Helmut von Kügelgen  Sisu:
Õppida inimene olema
Eessõna 8. trükile
Eessõna 1. trükile
ÜLEVAADE
Kasvatusea inimeseteadus
Lapse vajadustest lähtuv koolieelne kasvatus
Kuidas ajendada last tegutsema
Eluteadus eelkoolieas
WALDORF-LASTEAIA PRAKTIKAST
Kasvatus erivanuseliste laste rühmas
Lasteaia päevakava
Aastaringi läbielamine
Waldorf-lasteaia töö kavandamine
Sügiselamused
Muinasjutukeel ja inimpilt
Mängimaõppimine
Mõtteteri
Tahtekasvatus ja kunstiline element
Maalimine akvarellvärvidega
Käsitööd
PEREKOND, ARST, ÜHISKOND
Vanemad arendavad oma laste õppimisvõimet
Ühe arsti mõtteid
Järeleaimamine ja ühiskond
Leetrid - näide haiguse mõtte kohta
Rõugepanekusundus: poolt ja vastu
Näpunäiteid kasvatajale enesekasvatuseks
Sotsialiseerumine ja vanemate kaasmõju
DOKUMENTAALSET
Tulemus on alarmeeriv
TV-kahjustused. Üleskutse väikestele lastele edastatavate saadete vastu
Varajane õppimine ja kooliminekuiga. Vabade Waldorf-koolide Liidu seisukohavõtt juunis 1970
Kas kool viieaastastele
Waldorf-lasteaia kasvataja ülesanded, tema väljaõpe ja täiendõpe
Eesti Waldorf-lasteaiadKuidas meie lastest kasvavad väikesed türannid

Michael Winterhoff


Sageli võime teleekraanidelt näha, kuidas “super-lapsehoidjad“ või superemad saadetakse appi peredele, kelle igapäevaelu tundub juba ammu lootusetu olevat. Meile näidatakse ülekäte läinud lapsi, karjuvaid vanemaid ning õdesid-vendi. Need on ilmekad pildid, mis võivad vabalt saada iga lapsevanema tuleviku osaks.

Mainitud saated näitavad väikseid türanne, keda me oma elus üha sagedamini kohtame. Lapsi, kelle kasvatuses tunduvad ohjad olevat täielikult käest lastud. Lapsi, kellel pole enam midagi ühist nende “väikeste armsakestega”, keda isa ja ema endale kunagi soovisid.
Michael Winterhoff näitab oma üllatavas ja veidi hirmutavas raamatus, kuidas paljud vanemad käituvad lastega juba maast madalast kui omasugustega, arvestamata sellega, et lapsed pole väiksed täiskasvanud. Sedalaadi suhe põhjustab hilisemas elus suure hulga probleeme nii lastele kui täiskasvanutele.

Meditsiinidoktor Michael Winterhoff (sünd 1955) on abielus ja kahe lapse isa. Ta õppis Bonnis arstiteadust ja töötab alates 1988. aastast oma erapraksises laste- ja noortepsühhiaatri ning psühhoterapeudina.
Winterhoffi suurim huvi on laste ja noorte psüühikahälbed, mida ta uurib süvapsühholoogilisest vaatenurgast lähtuvalt. Käesolev raamat tõusis eelmisel aastal üheks enim müüdud raamatuks Saksamaal, tekitades tormilise diskussiooni lastekasvatuse teemade üle.